Algemene voorwaarden

Algemene vervoerscondities Transportje

 

Art. 01 Partijen

Lid. 01
Transportje, hierna te noemen “Transportje”.

Lid. 02
Zij die opdracht geven tot het verzenden van goederen, hierna te noemen “opdrachtgever”.

Art. 02 Opdrachten

Lid. 01
Onder opdrachten wordt verstaan het efficiënt en economisch vervoeren van goederen voor particulieren en bedrijven.

Lid. 02
Per opdracht kan een afleveradres of afhaaladres worden opgegeven. Ieder volgend op- of afhaaladres wordt beschouwd als een volgende op zich staande opdracht. Combinatie van opdrachten is voor Transportje normaal en wordt zonder overleg uitgevoerd.

Lid. 03
Alle opdrachten worden door Transportje met de grootste zorg uitgevoerd. Opdrachtgever dient er echter rekening mee te houden dat het uitvoeren van de opdracht kan worden vertraagd en wel door: filevorming, wegomleggingen, storingen aan het voertuig, weersomstandigheden en andere mogelijke onvoorziene omstandigheden.

Lid. 04
Opdrachtgever dient er rekening mee te houden, dat iemand op het aflever- of afhaaladres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen dan wel af te geven. Ook na sluitingstijd van het aflever- of afhaaladres dient dit het geval te zijn. Opdrachtgever dient het aflever- of afhaaladres van de geplande aflever- of afhaaltijd in kennis te stellen.

Lid. 05
Indien men op het aflever- afhaaladres niet meer aanwezig is wordt de opdracht afgebroken. Opdrachtgever blijft echter aansprakelijk voor de volledige kosten van de opdracht.

Lid. 06
Opdrachtgever kan Transportje nimmer aansprakelijk stellen voor schade van welke aard dan ook door het onder Art. 02: Lid.
03,
Lid. 04 en
Lid. 05 vermelde.

Art. 03 Inhoud van de zending

Lid. 01
De inhoud van de zending, zo die wordt aangeboden bij Transportje, dient bekend te zijn bij de chauffeur van Transportje en te zijn vermeld bij de opdracht.

Art. 04 Schade aan de te vervoeren goederen

Lid. 01
Alle goederen die de opdrachtgever aan Transportje aanbiedt voor vervoer en/of opslag dienen door de opdrachtgever zelf te zijn verzekerd tegen schade van welke aard dan ook tijdens transport en/of opslag bij of door Transportje.

Lid. 02
Opdrachtgever vrijwaart Transportje dan ook van elke aansprakelijkheid van schade van welke aard dan ook.

Art. 05 Douane

Lid. 01
Opdrachten met betrekking tot het buitenland dienen altijd te zijn voorzien, indien van toepassing, van geldige en volledig ingevulde en ondertekende douaneformulieren c.q. documenten.

Art. 06 Routebepaling

Lid. 01
De te rijden route voor het uitvoeren van de opdracht wordt bepaald door de chauffeur van Transportje.

Art. 07 Annulering

Lid. 01
Annulering door opdrachtgever van de door Transportje aangenomen opdracht(en), kunnen binnen 48 uur voor transport kosteloos worden gedaan. Na 48 uur brengen wij minimaal 45% van het totaalbedrag in rekening.

Art. 08 Tarieven

Lid. 01
Tarieven voor opdrachten kunnen online worden opgevraagd via het formulier. Of door een email te sturen naar info@transportje.nl. Alle door Transportje opgegeven tarieven zijn gebaseerd op de berekende kilometers, goederen en inclusief BTW.
Eventuele wachttijd die veroorzaakt wordt bij het afhalen of afleveren van de goederen kan en zal pas berekend worden indien hiervan ook daadwerkelijk sprake is.

Art. 09 Betalingen

Lid. 01
Alle opdrachten geschieden met minimaal 45% vooruit betaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met opdrachtgever.

Lid. 02
Bij het niet of niet tijdig nakomen van betalingsverplichtingen die opdrachtgever heeft ten aanzien van Transportje, komen alle kosten, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, voor rekening van de opdrachtgever.

Tot slot

Naast onze eigen algemene Voorwaarden hanteren wij de algemene voorwaarden die door FENEX zijn opgesteld.
Transportje is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVKnummer 61198374. v

Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue